Organisatie

Eumedion is een stichting zonder winstoogmerk. Zij heeft een Algemeen bestuur en een uit zijn midden komend Dagelijks bestuur. Het Algemeen bestuur  bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers van Eumedion. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur.
Hoewel Eumedion de stichting als rechtsvorm heeft, heeft zij veel kenmerken van een vereniging. Zo heeft de Vergadering van Deelnemers een vaststellingsrecht ten aanzien van het jaarlijkse beleidsplan (inclusief begroting), een goedkeuringsrecht ten aanzien van de jaarrekening, de bevoegdheid het Algemeen bestuur elk jaar decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de mogelijkheid om het gehele Algemene bestuur te ontslaan. Iedere deelnemer heeft één stem.

Het beleidsvoorbereidend werk wordt gedaan door een vijftal commissies, waarin afgevaardigden van de deelnemers van Eumedion zitting hebben: de Beleggingscommissie, de Juridische commissie, de Reporting & Audit commissie, de Onderzoekscommissie en de Public Relations commissie.