Wat doet Eumedion?

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn van Eumedion is om de governance, milieu –en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.

Alle institutionele beleggers kunnen in principe deelnemer worden van Eumedion mits zij belangen hebben in Nederland. Eumedion richt zich in haar belangenbehartiging voor haar deelnemers op de Nederlandse en Europese politiek en op Nederlandse beursvennootschappen.

Eumedion is  Grieks voor  ‘goede bewaker’. Momenteel zijn er ongeveer 60 institutionele beleggers deelnemers. Gezamenlijk hebben zij meer dan 5.000 miljard Euro aan beleggingen onder beheer. Daarnaast zijn drie koepelorganisaties van pensioenfondsen geassocieerde deelnemers van Eumedion. Eumedion is een onafhankelijke stichting, die wordt bestuurd door afgevaardigden van een aantal deelnemers. De financiën van Eumedion bestaan uit de jaarlijkse contributies die worden opgebracht door de deelnemers. 

Achtergrond

Een breed opgezette en onderling samenhangende belangenbehartiging op het terrein van corporate governance kan meerwaarde hebben. De opvattingen in de maatschappij en op de kapitaalmarkt gaan zo snel dat verwacht mag worden dat de huidige, algemeen geaccepteerde corporategovernancestandaarden in de toekomst regelmatig aanpassing behoeven. Een platform van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance is dan het logische aanspreekpunt van zowel het beursgenoteerde bedrijfsleven als van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de politiek en maatschappelijke organisaties om de opvattingen van de institutionele beleggers te kennen 

De afgelopen tijd hebben zich in binnen- en buitenland grote problemen bij een aantal grote vennootschappen voorgedaan, die mede werden veroorzaakt door gebreken in de corporate governance structuur. Institutionele beleggers hebben hierdoor grote vermogensverliezen geleden. Gebleken is dat het onderwerp corporate governance niet uitsluitend aan de beursgenoteerde vennootschappen kan worden overgelaten. Institutionele beleggers dienen de vennootschappen waarin zij beleggen zelf aan te sporen de corporate governance te verbeteren. Samenwerking tussen institutionele beleggers is hierbij nuttig. Institutionele beleggers en beursgenoteerde vennootschappen hebben hierbij overigens een gezamenlijk belang. Onderzoeken wijzen steeds meer op een positieve relatie tussen goede corporate governance, de aandacht voor duurzaamheid en de prestaties van de vennootschappen dan wel een verminderde kans op nieuwe schandalen, met alle vermogenseffecten van dien.

Steeds meer institutionele beleggers beleggen in aandelen. Institutionele beleggers beheren het geld van anderen. Institutionele beleggers hebben derhalve een fiduciaire plicht tegenover hun begunstigden of beleggers. Zij worden door die begunstigden en beleggers steeds vaker aangesproken om de vennootschappen waarin wordt belegd kritisch te volgen op het terrein van corporate governance en milieu- en sociale prestaties en -risico’s.

Aandeelhouders hebben door de recente aanpassingen van de wetgeving en de totstandkoming van de code-Tabaksblat meer mogelijkheden gekregen om corrigerend op te treden. De nieuwe zeggenschapsrechten zijn toegekend vanuit de verwachting dat de aandeelhouders, en dan met name de grote aandeelhouders, waaronder de institutionele beleggers, ook daadwerkelijk van deze nieuwe rechten gebruik gaan maken. In 2013 is de corporate governance code herzien en is ook de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van de code geworden. Hoe de deelnemers van Eumedion invulling geven aan hun rol als betrokken aandeelhouder, kunt u lezen in het position paper Betrokken aandeelhouderschap.

Missie

De missie van Eumedion is het corporate governance, milieu– en sociale (ESG) beleid en de prestaties van beursvennootschappen te verbeteren en zijn deelnemers stimuleren ook naar hun eigen ESG-prestaties te kijken. Tevens wil de stichting de acceptatie en naleving van de standaarden en richtlijnen op zowel het terrein van corporate governance als duurzaamheid door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers bevorderen, met name in Nederland en Europa.

Eumedion tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen en organiseren van overleg tussen institutionele beleggers onderling en met beursgenoteerde vennootschappen en hun belangenorganisaties;
  • Het organiseren van overleg met de Nederlandse overheid, instellingen van de Europese Unie, andere relevante autoriteiten en brancheorganisaties;
  • Het beïnvloeden van wet- en regelgeving;
  • Het verlenen van diensten aan haar deelnemers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid;
  • Het organiseren van andere activiteiten, zoals seminars, symposia en rondetafels,  die voor het doel van Eumedion bevorderlijk zijn.

Organisatie

Eumedion is een stichting zonder winstoogmerk. Zij heeft een Algemeen bestuur en een uit zijn midden komend Dagelijks bestuur. Het Algemeen bestuur  bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers van Eumedion. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur.
Hoewel Eumedion de stichting als rechtsvorm heeft, heeft zij veel kenmerken van een vereniging. Zo heeft de Vergadering van Deelnemers een vaststellingsrecht ten aanzien van het jaarlijkse beleidsplan (inclusief begroting), een goedkeuringsrecht ten aanzien van de jaarrekening, de bevoegdheid het Algemeen bestuur elk jaar decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de mogelijkheid om het gehele Algemene bestuur te ontslaan. Iedere deelnemer heeft één stem.

Het beleidsvoorbereidend werk wordt gedaan door een vijftal commissies, waarin afgevaardigden van de deelnemers van Eumedion zitting hebben: de Beleggingscommissie, de Juridische commissie, de Reporting & Audit commissie, de Onderzoekscommissie en de Public Relations commissie.

Bestuur

Per 1 juni 2019 kent Eumedion de volgende bestuurssamenstelling:

Dagelijks Bestuur

1. Garmt Louw, voorzitter (Pensioenfonds Shell) Einde laatste benoemingstermijn: 12-12-2019 
2. Annette van der Krogt (Achmea Investment Management) Einde eerste benoemingstermijn: 20-06-2020
3. Mariëtte Doornekamp (Pensioenfonds ABP) Einde tweede benoemingstermijn: 15-06-2021
4. Marcel Andringa (PME) Einde laatste benoemingstermijn: 12-11-2020

 

 
                

         Garmt Louw                Mariëtte Doornekamp          Marcel Andringa            Annette van der Krogt

 

Algemeen Bestuur 

1. Amra Balic (BlackRock) Einde tweede benoemingstermijn: 10-06-2020
2. Lars Dijkstra (Kempen Capital Management) Einde eerste benoemingstermijn: 04-04-2020
3. Wouter van Eechoud (Pensioenfonds IBM Nederland) Einde eerste benoemingstermijn: 10-05-2019
4. Peter Ferket (Robeco) Einde eerste benoemingstermijn: 12-12-2020
5. Hans Op ´t Veld (PGGM) Einde eerste benoemingstermijn: 20-06-2020
                                
      

    Wouter van Eechoud              Amra Balic                    

       

       Peter Ferket                        Lars Dijkstra                     Hans Op ´t Veld

 

Secretariaat

1. Rients Abma, Directeur
2. Toi van Rijn, Office Manager
3. Martijn Bos, Beleidsmedewerker Verslaggeving & Audit
4. Ron Gruijters, Beleidsmedewerker Duurzaamheid

5. Diana van Kleef, Legal Counsel & Beleidsmedewerker Corporate Governance

  

Commissies

Eumedion kent een vijftal commissies:en een werkgroep: de Juridische commissie, de Auditcommissie, de Beleggingscommissie, de Onderzoekscommissie, de Public Relations commissie en de Werkgroep Bestuurdersbezoldiging. Hieronder treft u de samenstelling van de commissies en de werkgroep aan. De commissies zijn samengesteld uit  vertegenwoordigers van de deelnemers  van Eumedion. Voor een volledige beschrijving van de taken en onderwerpen van de verschillende commissies zie het Reglement van Commissies.


Juridische Commissie

De Juridische commissie bespreekt  beleidsmatig onderwerpen als aandeelhoudersrechten, beschermingsconstructies, bestuursstructuur en stembeleid. Tevens heeft de commissie de taak om lobbyactiviteiten te initiëren voor aanpassing van wet- en regelgeving over  terreinen die verband houden met de activiteiten van Eumedion en het bestuur daarover te informeren. De commissie volgt  de jurisprudentie over corporate governance en onderhoudt contacten met relevante beleidsmakers en brancheorganisaties. Zij komt tussen de vier en zes keer per jaar bijeen. De Juridische commissie bestaat uit:        

 

1. Marice Thewessen, voorzitter (NN Investment Partners)  
   
2. Peter Bos (Teslin Capital Management)  
3. Gerard Fehrenbach (PGGM)  
4. Vanessa Godron (MN)  
5. Bram Groenewoud (Shell Pensioenfonds)  
6. Sandor Hermens (Achmea Investment Management)  
7. Welmoed Jansen (Aegon Asset Management)  
8. Wouter Kuijpers (Robeco)  
9. Zöhre Tali (APG Asset Management)  

Auditcommissie

De Reporting & Audit Commissie houdt zich bezig met  financiële verslaggeving en het toezicht daarop, risicobeheersing en –management, rol en verantwoordelijkheid van de Audit Commissie van de raad van commissarissen, de rol en onafhankelijkheid van de externe accountant. Naast het initiëren van lobbyactiviteiten en contacten met brancheorganisaties, stelt de commissie ook  reacties op consultatiedocumenten en discussienota´s op. De Reporting & Audit Commissie bestaat uit:

1. Rients Abma (ad-interim voorzitter)
 
2. Marianne Oomkes (TKP Investments)
3. Ralph Ousen (PGGM)
4. Arjan Palthe (NN Investment Partners)
5. Christian Vondenbusch (Robeco)
6. Alex Williams (APG Asset Management)

 

Beleggingscommissie

De Beleggingscommissie stelt het Dagelijks bestuur gedurende het gehele jaar op de hoogte van de actuele en materiële corporate governance zaken die bij de individuele beursvennootschappen spelen. En van flagrante afwijkingen van de geaccepteerde corporate governance standaarden door de individuele beursvennootschappen en over het zetten van concrete stappen richting de betreffende beursvennootschappen dan wel richting de beleidsmakers, adviseert de Beleggingscommissie ook hierover. De Beleggingscommissie bespreekt daarnaast de praktische en logistieke gang van zaken rond de algemene vergaderingen van aandeelhouders. De Beleggingscommissie bestaat uit:

 

1. Carola van Lamoen, voorzitter (Robeco)

 
2. Rob Beale (Capital Group International)  14. Ravi Kuitems (Achmea Investment Management)
3. Roland Bosch (Hermes Investment Ltd.) 15. Kalina Lazarova (BMO Global Asset Management)
4. Mirte Bronsdijk (APG Asset Management) 16. Iris Lether (Triodos Investment Management)
5. Jocelyn Brown (RPMI) 17. Faryda Lindeman (NN Investment Partners)
6. Heike Cosse (Aegon Asset Management) 18. Pippa O'Riley (Schroders Asset Management)
7. Michiel van Esch (Robeco) 19. Daan Spaargaren (Pensioenfonds Metalektro)
8. Ruud Hadders (Actiam) 20. Margriet Stavast (PGGM)
9. Michael Herskovich (BNP Paribas) 21. Hanneke Veringa (AXA Investment Management)
10. Marian Hogeslag (DoubleDividend) 22. Eszter Vitorino (Kempen Capital Management)
11. Helen Hopkins (USS)  
12. Rombout Houben (Teslin Capital Management)  
13. Mart Keuning (MN)  

 

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie onderneemt die activiteiten die bijdragen aan het in kaart brengen, inzichtelijk maken, uitbreiden en verspreiden van empirische informatie over corporate governance en duurzaamheid. Tevens heeft de commissie een taak voor het formuleren van probleemstellingen voor, door of namens Eumedion uit te voeren (vervolg-)onderzoek en het doen van voorstellen voor onderzoek aan het Algemeen en Dagelijks bestuur. Daar hoort bij het begeleiden en monitoren van lopende onderzoeksprojecten en het onderhouden van contacten met relevante onderzoeksinstellingen. De Onderzoekscommissie bestaat uit:

 

1. Rosl Veltmeijer, voorzitter (Triodos Investment Management)  
   

2. Vera Krückel (Robeco)

3. Johan van der Lugt (NN Investment Partners)

4. Stephanie Mooij (Aegon Asset Management)

 
   
   

 

Public Relations Commissie

De Public Relations Commissie heeft tot taak het adviseren van het Algemeen en Dagelijks bestuur over interne en externe communicatie. Daarnaast adviseert de commissie onder andere over communicatiebeleid en –uitvoering, het genereren van publiciteit voor de Stichting, de eindredactie van externe publicaties en het coördineren van externe ondersteuning op het gebied van communicatie. De Public Relations Commissie bestaat uit: 

1. Rients Abma, Chair (Eumedion)  
   
2. Astrid Overeem (BlackRock)  
3. Maurice Piek (NN Group)  
4. Christine van Waveren (Triodos Investment Management)  
5. Maurice Wilbrink (PGGM)  
   
   

 

Werkgroep Bestuurdersbezoldiging

Eumedion heeft in oktober 2006 voor het eerst haar standpunten geformuleerd over een verantwoord bezoldigingsbeleid. Die standpunten zijn in 2008 herzien naar de aanpassing van de corporategoverancecode. Bestuurdersbezoldiging is een belangrijk onderwerp voor de deelnemers van Eumedion vanuit het oogpunt van milieu-, sociale en governanceprestaties van de beursvennootschap. Daarom is voor dit onderwerp een aparte werkgroep in het leven geroepen, die minstens een keer per jaar bijeen komt. De Werkgroep Bestuurdersbezoldiging bestaat uit: 

1. Rients Abma, voorzitter (Eumedion)  
   

2. Peter Bos (Teslin Capital Management)

3. Mirte Bronsdijk (APG Asset Management)

 

4. Michiel van Esch (Robeco)

 

5. Gerard Fehrenbach (PGGM)

6. Ravi Kuitems (Achmea Investment Management)

7. Faryda Lindeman (NN Investment Partners)

8. Margriet Stavast (PGGM)

 

Wat is corporate governance?

Corporate governance is een term voor de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur. Verschillende partijen vervullen daarbij ieder hun eigen rol. Die rollen zijn deels bij wet geregeld, echter slechts voor een klein deel, en deels via de Nederlandse Corporate Governance Code. In Nederland heeft de wetgever de vennootschap ruime vrijheid gelaten bij de precieze invulling van de bestuursstructuur.
In grote lijnen zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheden bij grotere beursgenoteerde ondernemingen als volgt verdeeld:

  • De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de strategie van de onderneming;
  • De raad van commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur;
  • De ondernemingsraad kan het bestuur adviseren;
  • De aandeelhoudersvergadering controleert het bestuur en de raad van commissarissen.

Een aandeelhouder die zijn financiële belangen wil veiligstellen, zal deze controlerende taak serieus nemen en zich binnen en buiten de aandeelhoudersvergadering op de hoogte willen stellen van het (financiële) reilen en zeilen van de onderneming. 

Wat is duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van de huidige bewoners van de aarde  zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de breed geaccepteerde definitie uit 1987 van de World Commission on Environment and Development.

Voor de institutionele beleggers is duurzaamheid verbonden aan de milieu- en sociale prestaties van ondernemingen in samenspel met goed bestuur. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij in hun bedrijfsvoering rekening houden met de invloed die zij hebben op hun omgeving.

Eumedion beoordeelt de duurzame prestaties van beursvennootschappen vanuit het oog van risicomanagement, beloningsbeleid en rapportage.

Geschiedenis

De stichting Eumedion is op 1 januari 2006 opgericht. Zij is de opvolger van de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen (SCGOP).  De SCGOP was in 1998 opgericht om pensioenfondsen in staat te stellen te werken aan verbetering van de corporate governance van ondernemingen waarin zij beleggen. Het rapport van de commissie-Peters was hiervoor een eerste richtsnoer. Met de code van de commissie-Tabaksblat, die eind 2003 werd gepresenteerd, werd een nieuwe stap gezet in het verder verbeteren van corporate governance in Nederland. In 2008 is de Nederlandse Corporate Governance code aangepast onder leiding van commissievoorzitter Jean Frijns. Een commissie onder leiding van Antony Burgmans heeft een aantal suggesties gedaan om maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel te laten zijn van de Nederlandse Corporate Governance code. Die aanbevelingen zijn overgenomen.
Mede als gevolg daarvan heeft Eumedion met ingang van 2009 haar activiteiten uitgebreid naar de aandacht voor risicomanagement, verslaglegging en rapportage, en beloningsbeleid in relatie tot duurzaamheid.