Wet uitbreiding meldingsplicht substantiële aandelenbelangen in werking getreden

02-01-2012

Op 1 januari 2012 is de Wet ter introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash-settled financiële instrumenten, zoals contracts for difference, total return equity swaps en schrijvers van putopties, in werking getreden. Tegelijkertijd is ook de beleidsregel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes gaan gelden. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen in de meldingsregeling voor de Eumedion-deelnemers en andere institutionele beleggers op een rijtje gezet.

Inhoud wettelijke regeling
Kort gezegd houdt de uitbreiding van de meldingsplicht in dat aan het kapitaalbelang (dus niet het stemmenbelang) dat een aandeelhouder in een beursvennootschap houdt moet worden toegerekend de financiële instrumenten waarvan de waardestijging mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen  of daaraan verbonden uitkeringen en op grond waarvan de aandeelhouder geen recht heeft op verwerving van een aandeel, of op basis van een optie verplicht kan worden om een aandeel te kopen, of een ander contract heeft gesloten op grond waarvan hij een met een aandeel vergelijkbare economische positie heeft. Al deze instrumenten worden ook wel cash settled instrumenten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn contracts for difference, tot return equity swaps en schrijvers van putopties.

De systematiek van het melden wijkt niet af van het huidige meldingssysteem: de meldingsplicht van het kapitaalbelang ontstaat wanneer er sprake is van het ‘actief’ dan wel ‘passief’ bereiken, over- of onderschrijden van een drempelwaarde, te beginnen bij 5% van het geplaatste kapitaal.

Inhoud AFM-beleidsregel
De AFM-beleidsregel biedt inzicht op welke wijze het melden van cash settled instrumenten dient plaats te vinden en onder welke voorwaarden een mandje of een index onder de meldingsplicht valt. Hieruit blijkt dat van 1 januari 2012 tot 1 oktober 2012 de melding zowel op basis van de delta adjusted calculatiemethode als op basis van de nominale calculatiemethode mag geschieden. Vanaf 1 oktober 2012 is alleen de melding op basis van de delta adjusted calculatiemethode toegestaan.
Uit de beleidsregel blijkt ook dat posities via mandjes en indices alleen meetellen wanneer de achterliggende aandelen een omvangrijke wegingsfactor hebben in het betreffende mandje of index (de betreffende aandelen vertegenwoordigen in de index of mandje minimaal 1% van het totaal geplaatste aandelen van dezelfde soort of vertegenwoordigen minimaal 20% van de effecten in de index of het mandje. Wanneer een belang dat wordt gehouden via een mandje of index ‘passief’ wijzigt, d.w.z. zonder actieve inmenging door de belegger, leidt dit niet tot een melding van het belang als daardoor een drempelwaarde wordt bereikt, onder- of overschreden. Dit geldt alleen in het geval van wijzigingen in de samenstelling van de index of het mandje of door een wijziging van de waarde van het relevante onderliggende aandeel.
Wanneer instrumenten betrekking hebben op meerdere mandjes en/of indices en in elk van de mandjes of indices een niet-meldingsplichtig belang is opgebouwd, is de AFM van mening dat deze belangen niet geaggregeerd hoeven te worden, tenzij het opbouwen van de belangen in elk van de mandjes gebruikt wordt om een meldingsplicht te ontgaan. Hier kan worden gedacht aan het bewust creëren van een niet-meldingsplichtig belang van bijvoorbeeld 2% in elk van bijvoorbeeld 3 mandjes. Per mandje komt immers het belang niet boven de eerste drempelwaarde van 5% uit.

Overgangsrecht
Degenen die vóór 1 januari 2012 beschikten over een kapitaalbelang in een beursvennootschap van minder dan 5%, maar door de inwerkingtreding van de wet (als gevolg van het meetellen van de cash settled instrumenten) de eerste drempelwaarde bereiken, moeten dit binnen 4 weken (dus uiterlijk 29 januari 2012) bij de AFM melden. Dit geldt ook voor bestaande meldingen wanneer door de inwerkingtreding van de wet het aantal en de soort aandelen zijn gewijzigd ten opzichte van de laatst gedane melding.
Wanneer het belang van de meldingsplichtige persoon tussen 1 januari en 29 januari 2012 wijzigt (bijvoorbeeld door het bereiken of onder- of overschrijden van een (andere) drempelwaarde) kan de meldingsplichtige volstaan met slechts één melding (in plaats van twee meldingen).

Zie voor meer informatie de door de AFM gepubliceerde 'Leidraad voor Aandeelhouders'.