Eumedion wil ook buiten de AVA kunnen spreken met de accountant van een beursonderneming

19-04-2019

Institutionele beleggers moeten de mogelijkheid krijgen om ook buiten het gremium van de aandeelhoudersvergadering (AVA) om toegang te hebben tot de accountant van een beursgenoteerde onderneming, eventueel in het bijzijn van de voorzitter van de auditcommissie. Deze suggestie doet Eumedion in haar vandaag ingediende inbreng voor het onderzoek van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) naar een duurzame verbetering van de kwaliteit van de accountantscontrole.

Eumedion wijst er in haar reactie op dat tijdens de AVA niet een echte discussie tussen aandeelhouders en de accountant kan worden gevoerd. Daarvoor is de AVA te massaal. In een meer besloten sessie kunnen institutionele beleggers de accountant kritischer aan de voelen over zaken als de kwaliteit van de verslaggeving, de interne beheersing, de interne cultuur en het risicomanagement. Eumedion stelt verder voor om het verslag van de auditcommissie jaarlijks ter adviserende stemming aan de AVA voor te leggen. Eumedion verwacht dat op die manier de kwaliteit en de informatiewaarde van dat verslag toeneemt en dat de auditcommissie de professioneel-kritische instelling van de accountant dan scherper zal beoordelen en evalueren. Eumedion vindt ook dat de toelichting op een AVA-voorstel tot benoeming of herbenoeming van een accountant veel beter moet. De aandeelhouders hebben anders niet de mogelijkheid om een echt geïnformeerde stem uit te brengen over dit belangrijke voorstel. Zolang deze suggesties niet in de praktijk zijn ‘getest’, vindt Eumedion het nog veel te vroeg om na te denken aan de invoering van een Rijksaccountant of het installeren van een ‘intermediair’ die de accountant benoemt voor beursgenoteerde ondernemingen. De Cta is door de Minister van Financiën expliciet gevraagd om zulke ingrijpende voorstellen te onderzoeken.