Eumedion stelt randvoorwaarden voor opname duurzaamheidsmaatstaven in beloningsbeleid

21-12-2011

Indien een beursgenoteerde onderneming kiest voor variabele beloningselementen die mede zijn gebaseerd op milieu- en sociale doelstellingen, dan dienen deze doelstellingen – net als financiële prestatiedoelstellingen – helder, duidelijk kwantificeerbaar, tijdsgerelateerd en uitdagend te zijn. De doelstellingen moeten bovendien een directe relatie hebben met de strategie en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming en haar operationele risico’s en dienen zij gericht te zijn op het behalen van langetermijndoelstellingen. De doelstellingen moeten meetbaar en transparant zijn en terug te leiden zijn op de prestaties. Deze aanbeveling heeft Eumedion op 19 december jl. toegevoegd aan de eind 2009 vastgestelde en gepubliceerde Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. 

De in totaal twaalf uitgangspunten zijn een hulpmiddel voor de Eumedion-deelnemers om voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid van beursgenoteerde ondernemingen te beoordelen. De 2009-uitgangspunten bouwen voort op de bepalingen uit de Code Tabaksblat en sluiten aan bij de internationale ontwikkelingen op het terrein van bestuurdersbeloning.