Eumedion publiceert position paper over invoering one-tier bestuursstructuur

22-12-2011

Eumedion vindt een overgang op een one-tier bestuursstructuur vooral op zijn plaats bij ondernemingen in een sterk dynamische markt, zoals sommige technologiebedrijven, bij ondernemingen die erg complex zijn en/of ook een maatschappelijke functie hebben (teneinde in crisissituaties snel te kunnen handelen), zoals banken, en bij ondernemingen die naar de beurs worden gebracht en waarbij de grootaandeelhouder ook nauw betrokken is bij het bestuur en/of raad van commissarissen (familievennootschap). Dit staat in een vandaag gepubliceerd position paper van Eumedion over de invoering van de one-tier bestuursstructuur.

Eumedion heeft het position paper opgesteld met het oog op de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht; waarschijnlijk op 1 juli 2012. Deze wet maakt het voor ondernemingen gemakkelijker om het zgn. monistisch (‘one-tier’) bestuursmodel in te voeren. Bij een monistisch bestuursmodel zijn zowel de uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders in één bestuursorgaan opgenomen. Eumedion houdt er rekening mee dat de komende tijd een aantal ondernemingen aan de aandeelhoudersvergadering zal voorstellen om over te stappen van het two-tier naar het one-tier model. In het position paper wordt niet een voorkeur uitgesproken voor één van de bestuursmodellen, maar worden overwegingen genoemd die institutionele beleggers kunnen betrekken bij het beoordelen van een mogelijk voorstel om de one-tier bestuursstructuur in de statuten in te voeren.