Eumedion positief over voorstel voor Klimaatwet

26-10-2018

Eumedion is positief over het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet. Volgens Eumedion is het initiatiefwetsvoorstel een belangrijke stap richting een klimaatneutrale economie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet.

Het wetsvoorstel is geïnitieerd door GroenLinks, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA. Het wetsvoorstel beoogt de wijze te verankeren waarop Nederland invulling zal geven aan het Klimaatakkoord van Parijs. De meeste elementen uit het wetsvoorstel kunnen op de steun van Eumedion rekenen. Met name de ambitieuze doelstelling van 95% broeikasgasreductie in 2050, het tussendoel van 49% broeikasgasreductie in 2030 en het nevendoel voor een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050 zijn belangrijke stippen aan de horizon. Eumedion geeft in haar commentaar aan dat ondernemingen een belangrijke rol spelen bij het klimaatneutraal maken van de economie en de maatschappij. Eumedion wijst erop dat het bieden van meer houvast met het oog op de investeringsbereidheid en investeringszekerheid meer vergt dan alleen processuele borging. Gelet hierop meent Eumedion dat het klimaatplan ook zou moeten voorzien in concrete klimaatdoelstellingen voor ondernemingen. Daarnaast wijst Eumedion in haar commentaar op het belang van een consistent en voorspelbaar klimaatbeleid. Dat is niet alleen van belang voor (beursgenoteerde) ondernemingen, maar ook voor de beleggers in deze ondernemingen.