Eumedion: ook AVA's van kleinere beursondernemingen moeten kunnen stemmen over beloningsverslag

21-11-2018

Eumedion vindt dat alle beursgenoteerde ondernemingen hun beloningsverslag voor een adviserende stem aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) dienen voor te leggen. Het kabinetsvoorstel om kleine en middelgrote beursondernemingen van deze verplichting vrij te stellen, moet worden geschrapt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag uitgebrachte commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten.

Het kabinet maakt in het wetsvoorstel gebruik van de richtlijnoptie om kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen toe te staan het beloningsverslag slechts als bespreekpunt op de AVA-agenda te plaatsen. Het kabinet is van mening dat deze optie tot lastenverlichting leidt en “dat de uitkomst van een adviserende stemming ertoe zou kunnen leiden dat de inhoud van de bespreking naar de achtergrond verdwijnt”. Eumedion vindt dit geen steekhoudende argumenten. Ook de kleinere beursondernemingen moeten immers al een beloningsverslag opstellen. Hierover kunnen aandeelhouders tijdens de AVA vragen stellen. Vervolgens kan er worden gestemd, eventueel met handopsteken. Dit leidt niet tot extra lasten. Eumedion herhaalt in haar commentaar nog een aantal andere voorstellen om de AVA meer grip te laten geven op het beloningsbeleid van bestuurders. Zo zouden administratiekantoren zich moeten onthouden van het stemrecht bij voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid en het goedkeuren van het beloningsverslag. Daarnaast zou het AVA-stemvereiste om een nieuw beloningsbeleid vast te stellen moeten worden verhoogd naar 75% van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.