Eumedion kritisch over initiatiefwetsvoorstel om Wbfo voor systeembanken aan te scherpen

17-09-2018

Eumedion is kritisch over het voorstel van de oppositiepartijen om de Minister van Financiën instemmingsrecht te geven bij de vaststelling van de vaste beloningen van bestuurders van systeembanken. Eumedion vraagt zich of overheidsmaatregelen ter versterking van de aandeelhoudersinvloed op bestuurdersbeloningen niet effectiever zouden zijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het initiatiefwetsvoorstel ter aanscherping van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Volgens Eumedion zou van (verder) overheidsingrijpen in de bestuurdersbeloningen alleen sprake mogen zijn als van het zelfregulerend vermogen van de maatschappij niet voldoende resultaten te verwachten zijn. Eumedion wijst er in dat opzicht op dat aandeelhouders de laatste tijd steeds kritischer staan tegenover beloningsvoorstellen voor bestuurders van ook financiële ondernemingen die leiden tot een hoge stijging van de vaste beloningen. Eumedion pleit er daarom voor om het zelfregulerend vermogen door met name aandeelhouders, die uiteindelijk het beloningsbeleid van ondernemingen vaststellen, verder te versterken. Zo zou een besluit van de aandeelhoudersvergadering (AVA) om het beloningsbeleid te herzien niet langer moeten steunen op een gewone meerderheid van stemmen, maar op een stemmeerderheid van bijvoorbeeld 75%. Verder stelt Eumedion voor om wettelijk te regelen dat een voorstel om de vaste beloning van bestuurders in cash sterk te verhogen voortaan wordt aangemerkt als een majeure wijziging van het beloningsbeleid die eerst moet worden goedgekeurd door de AVA.