Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Verantwoord beleggen: van niche naar mainstream

08-11-2013

Dwars door de crisis heen, in een periode waarin rendementen zwaar onder druk staan, maakt verantwoord beleggen een ongekende groei door. Het streven naar een duurzame economie heeft daarmee een stempel gedrukt op de financiële sector. De scepsis kan definitief overboord. 

Verantwoord beleggen is niet meer het domein van een klein aantal nichespelers. Steeds meer toonaangevende beleggers omarmen ethische principes en vermijden investeringen in bedrijven die geen oog hebben voor milieu, sociaal beleid en goed bestuur.

Het aantal ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment, in 2006 opgesteld door de Verenigde Naties, is gegroeid van 150 aan het begin 2007, naar meer dan 1200 financiële instellingen en pensioenfondsen op dit moment. Ruim een vijfde van het wereldwijd belegd vermogen valt inmiddels onder een verantwoord beleggingsbeleid. Daarin spelen niet alleen ethische overwegingen een rol, ook een significant hoger rendement op lange termijn is reden voor een belegging in duurzame ondernemingen.

Recent gepubliceerd onderzoek van de Harvard Business School toont aan dat een lange termijnbelegging in ondernemingen die duurzaamheidsprincipes doorvoeren in de bedrijfsvoering beter renderen. Het loont voor de belegger dus om verder te kijken dan enkel de financiële indicatoren van een jaarverslag. Het integreren van niet-financiële informatie in beleggingsbeslissingen wordt steeds belangrijker.

De kwaliteit van deze informatie is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ondernemingen zijn steeds uitgebreider en met meer structuur gaan rapporteren over duurzaamheidsrisico’s zoals de impact van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Beleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd om deze risico’s in te dammen en daarmee de reputatie en het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Gespecialiseerde researchhuizen analyseren deze informatie en maken die bruikbaar voor beleggers. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de intenties van ondernemingen, maar wordt ook gekeken naar incidentele of structurele betrokkenheid bij controverses. Hierdoor lopen bedrijven die slechts uit marketingoogpunt een groen imago nastreven het risico vertrouwen van beleggers te verliezen.

Naast het integreren van ethische principes neemt het uitsluiten van bepaalde producten toe. Producenten van vuurwapens bijvoorbeeld, maar ook tabak, pornografie en nucleaire energie worden vaker uit beleggingsportefeuilles geweerd. Zo valt inmiddels bijna de helft van alle Europese beleggingen onder een beleid dat bepaalde controversiële wapens uitsluit.

Verantwoord beleggen is de fase van pionieren nu ruimschoots voorbij. Ook mainstreampartijen laten niet-financiële informatie meewegen in beleggingsbeslissingen. Zij erkennen daarmee dat waarde verder gaat dan enkel winst, zonder in te leveren op rendement.

Daan Spaargaren is beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion