Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Irrationeel menselijk gedrag en strijd om grondstoffen

14-10-2011

‘Wanneer we allemaal ons eigen belang, onze eigen verlangens najagen, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het collectieve belang.’ Dat zei Joanne Kellermann, directeur van De Nederlandsche Bank, verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en het toezicht op pensioenfondsen en beleggingsinstellingen, woensdag op het jaarlijkse symposium van Eumedion in Rotterdam.
Eumedion's voorzitter Peter Borgdorff hielp de aanwezigen eraan herinneren dat Eumedion dit jaar haar eerste lustrum viert. Om nog beter met de deelnemers en andere betrokkenen te kunnen communiceren heeft Eumedion haar website vernieuwd.

Het thema van het symposium dit jaar was onbekende risico’s en volgens Kellermann heeft de crisis ons in ieder geval één ding geleerd: ‘dat ons standaard risicomanagement het ontstaan van deze crisis niet heeft weten te voorkomen. Onze analyses klopten niet, of slechts gedeeltelijk.’

Belangrijk is dat iedereen van de huidige crises heeft geleerd dat er risico’s zijn die moeilijk in te schatten zijn of zelfs niet gezien worden, de zogenoemde onbekende onbekenden. Menselijk gedrag is weliswaar een bekende maar volgens Kellerman is één van de belangrijkste lessen uit de huidige turbulente periode dat zowel ondernemingen, als toezichthouders, het gedrag van mensen, al dan niet in groepsverband, in het verleden onvoldoende hebben ingebed in hun risicomanagement-beleid. Gedragsrisico’s zijn niet alleen voor DNB, maar voor de gehele financiële wereld, relatief ‘nieuwe’ risico’s. Voor DNB blijven vanzelfsprekend eisen voor kapitaal, liquiditeit, en solvabiliteitsratio’s van onverminderd belang. ‘Maar ook kwalitatieve eisen ten aanzien van gedrag en cultuur binnen een onderneming, voldoende checks and balances, een beheerst beloningsbeleid en een prudente corporate governance structuur zijn verankerd in onze toezichtspraktijk en zullen dat blijven’, aldus Kellerman.

 

Dagvoorzitter Nicolette Loonen tijdens het Eumedion-symposium 12 oktober                            Foto: Rogier Bos


Grondstoffen
Michel Rademaker van The Hague Institute for Strategic Studies schetste de veranderende geopolitieke situatie en de uitdagingen van een groeiende wereldbevolking voor de vraag naar landbouwproducten en grondstoffen. Hij ziet dat landen nu al hun bezit van grondstoffen en aardmetalen gebruiken om hun machtspositie in de wereld te bevestigen. Sinds 1960 heeft 40 procent van burgeroorlogen of interne conflicten in landen om grondstoffen gedraaid.

Colin Melvin, de CEO van Hermes Equity Ownership Services benadrukte op het symposium dat engagement met beursgenoteerde bedrijven meer is dan het schrijven van een brief met een klacht. Institutionele beleggers moeten meer aandacht besteden aan de bedrijven waarin zij beleggen.

Een conclusie die wordt gedeeld door Eumedion en tijdens het symposium nog eens werd onderstreept door de voorzitter Peter Borgdorff in zijn speech. ‘Betrokken aandeelhouderschap gaat niet vanzelf. Een institutionele belegger moet hiervoor mensen met voldoende tijd en middelen beschikbaar stellen. Het moet passen bij de genoemde primaire taak om de belangen van achterliggende begunstigden te dienen en het heeft als doel om met de beursvennootschappen een zinvolle dialoog over strategie, prestaties, risicomanagement te kunnen voeren.’ Om er voor te zorgen dat de deelnemers serieus werk gaan maken van dat betrokken aandeelhouderschap, heeft Eumedion heeft in samenwerking met haar deelnemers tien zogenoemde Best Practices ontwikkeld.

Speech Joanne Kellermann

Beelden speech Joanne Kellermann

Speech Peter Borgdorff

Beelden speech Peter Borgdorff

Beelden speech Michel Rademaker